Påmeldingsbetingelsar

  • Ved påmelding inngås det ei bindande avtale mellom deltakar og Nosework Norge. 
  • Ved forseina betaling vil det bli sendt betalingspåminning, og deretter inkassovarsel og eventuelle lovbestemde gebyr kan påløpe. Dersom betaling fortsatt uteblir vil det verte igongsett ein inkassoprosess og ytterlegare gebyr vil påløpe.
  • Dersom online merke må avlysast frå arrangør si side, vil deltakaravgifta bli betalt tilbake. (Gjeld ikkje force majeure.)
  • Force majeure. Dersom særlege omstender som ikkje er under menneskeleg kontroll og ikkje kan avvergast oppstår er Nosework Norge friteken frå alt ansvar, og arrangementet kan måtte avlysast utan refundering.
  • Angrerett:  Angrerettsloven kapittel 5 §19 tek for seg følgjande begrensninger: Punkt b seier at: “Ved annet fjernsalg enn telefonsalg gjelder angreretten ikke for enkeltstående tjenester dersom selgeren ved avtaleinngåelsen forplikter seg til å levere tjenesten på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom”. Enkeltståande tenester som leveres på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom er for eksempel teater-, kino-, kurs-, konsert- og flybilletter. Nosework Norge sitt online jubileumsmerke går i begrensa tidsrom og fell innafor denne begrensninga. dermed har ikkje kunden angrerett.
  • For å melde deg på, må du være fyllt 18 år. Foresatte kan melde på deltakarar under 18 år.
  • Påmeldar deltek på merket på eige ansvar, og er sjølv ansvarlig for skader deltakar eller hund måtte forårsake. 
  • Ved påmelding må du registrere personopplysningar i påmeldingsskjema. Kun arrangør og nødvendige mennesker i arrangørkomiteen har tilgang til desse opplysningane. Opplysningane vert brukt til å sende ut faktura og informasjon rundt merket.
  • Liste over godkjende merker (navn førar og navn/rase hund) vil bli publisert. Ikkje-godkjende resultat vert ikkje publisert.